Boek afspraak

Algemene voorwaarden SKINiQ

SKINiQ hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67646999

1. Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder SKINiQ verstaan S.M.T. Leenders gevestigd te Castricum, Prins Bernhardstraat 1. Zij is Verpleegkundig Specialist en is geregistreerd in het Verpleegkundig Specialisten Register en zij werkt conform haar beroepscode.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘patiënt’ verstaan degene die SKINiQ opdracht geeft tot behandeling.

1.3 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt en SKINiQ.

1.4 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen SKINiQ en de patiënt is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing, welke zijn vastgelegd in afdeling 5 van Titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

1.5 De werking van artikel 7: 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2. Toestemming

2.1 Een hulpverlener heeft uw toestemming nodig om u te kunnen behandelen. SKINiQ vraagt iedere patiënt voorafgaand aan een behandeling toestemming.

2.2 De overeenkomst tussen SKINiQ en de patiënt omvat de opdracht van de patiënt aan SKINiQ tot een (al dan niet geneeskundige) behandeling.

2.3 SKINiQ kan van de patiënt verlangen dat hij/zij deze toestemming schriftelijk bevestigd.

2.3 Wanneer een patiënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal SKINiQ niet (meer) behandelen.

2.4 SKINiQ is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren. SKINiQ voert geen behandelingen uit aan wilsonbekwame personen, en aan personen jonger dan 18 jaar.

3. De behandeling

3.1 De patiënt voorziet SKINiQ vooraf gaande aan de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan SKINiQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de patiënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. De patiënt stelt SKINiQ op de hoogte van eventueel medicijngebruik en meldt overgevoeligheidsreacties op medicijnen en andere producten. Bijvoorbeeld antibiotica en medicatie waarbij de huid gevoelig wordt.

3.2 Als patiënt heeft u recht op duidelijke informatie. De behandelaar van SKINiQ spreekt met de patiënt over de aard, het doel en het te verwachten resultaat van de voorgenomen behandeling, alsook over de eventuele risico’s en de mogelijke alternatieve oplossingen voor het gezondheidsprobleem en/of de zorgvraag.

3.3 SKINiQ stelt de patiënt op de hoogte van het feit dat de patiënt zowel voor als na de behandeling bepaalde richtlijnen in acht moet nemen om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen.

3.4 Er worden door SKINiQ geen garanties gegeven over het te verwachten resultaat van de behandeling, aangezien elk lichaam anders kan reageren op de behandelingen.

3.5 Voor een blijvend resultaat zijn nabehandelingen noodzakelijk. De patiënt is daarvan op de hoogte

3.6 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. SKINiQ stelt de patiënt hiervan op de hoogte, evenals van de kans op bijwerkingen. Indien na de behandeling een (ernstige) bijwerking optreedt, neemt patiënt direct contact op met SKINiQ om dit te melden.

4. Privacy

4.1 De behandelaar van SKINiQ houdt een registratie bij van de directe persoonlijke en medische gegevens van iedere patiënt in een beveiligd elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze registratie is wettelijk verplicht. Op de registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing.

4.2 Om de privacy van de patiënt te beschermen heeft de behandelaar van SKINiQ een geheimhoudingsplicht.

5.Tarieven en betaling

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden.

5.2 SKINiQ vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website.

5.3 De patiënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling d.m.v. pin te voldoen en ontvangt hierover een factuur.

5.4 Als de betaling (met hoge uitzondering) niet ter plekke is voldaan dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op het door SKINiQ aangegeven bankrekeningnummer.

5.5 Indien patiënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald, is patiënt verplicht aan SKINiQ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden.

5.6 De patiënt wordt te allen tijde verantwoordelijk gehouden tot volledige betaling van de factuur.

5.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort in het geval dat de patiënt een klacht tegen SKINiQ indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij SKINiQ instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6. Annulering

6.1 De patiënt dient verhindering voor een afspraak uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan SKINiQ melden.

6.2 Wanneer de patiënt, zonder (tijdige) afmelding niet op de afspraak voor de vooraf besproken behandeling verschijnt, dan kan SKINiQ het tarief van de behandeling geheel of gedeeltelijk in rekening brengen.

6.3 Afspraken dienen telefonisch of per email te worden geannuleerd (T 06-37611599 of info@skiniq.nl).

7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van SKINiQ leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door SKINiQ afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. SKINiQ is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens SKINiQ.

7.2 SKINiQ is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de patiënt heeft meegenomen naar de praktijk van SKINiQ.

8. Klachten

8.1 Indien de patiënt een gemotiveerde klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SKINiQ.

8.2 SKINiQ en de patiënt zullen zich vervolgens beiden inspannen om tot een oplossing te komen.

8.3 Indien SKINiQ en de patiënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de patiënt zich wenden tot klachtenportaal zorg (www.klachtenportaalzorg.nl). Deze commissie zal bemiddelen tussen SKINiQ en de patiënt.

9. Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

10. Toepasselijk recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen SKINiQ en de patiënt is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 67646999 en openbaar gepubliceerd op de website van SKINiQ.

10.3 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de behandelovereenkomst.

10.4 Op de tussen SKINiQ en de patiënt gesloten (behandel)overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Wijziging

11.1 SKINiQ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

11.2 Wijzigingen worden schriftelijk ter kennis van de patiënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders vermeld is. Indien de patiënt niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de patiënt één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de behandelovereenkomst.